jonkoping_by_night_jpg_730_280-3.JPG

Startsida Miljö Processer Certifikat/Tillstånd Partners
Föreskrift Besiktning Inlämning Registrering Produktkategorier Behandling Miljöfarliga komponenter

Komponenter som skall avlägsnas

1.   Kondensatorer som är PCB-varor i enlighet med förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.

2.   Komponenter som innehåller kvicksilver

3.   Batterier

4.   Kretskort i mobiltelefoner, oavsett storlek, samt i andra produkter om kretskortets yta är större än 10 kvadratcentimeter

5.   Färg(toner)kassetter för färg i flytande form, kräm och pulver

6.   Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel

7.   Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest

8.   Katodstrålerör

9.   Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC)

10. Gasurladdningslampor

11. Bildskärmar med flytande kristaller (om lämpligt tillsammans med höljet) som är större än 100 kvadratcentimeter och alla sådana bildskärmar som belyses bakifrån med gasurladdningslampor

12. Utvändiga elektriska kablar

13. Komponenter som innehåller mineralull enligt beskrivningen i bilaga 5 till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter

14. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för komponenter under den tröskel för undantag som fastställs i 2 § strålskyddsförordningen (1988:293) och bilagan till den förordningen

15. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

Ämnen, beredningar och komponenter som avlägsnats skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet med avfallslagstiftningen.